Umowa krycia suki

……………………………………….. dn. …………………………
UMOWA KRYCIA SUKI
Zawarta w dniu dzisiejszym w ………………………………………………………………. pomiędzy właścicielem reproduktora
rasy …………………………………………………….nr. rod. ……………………………………….nr. rej. ……………………………………..
tytuły, nazwa psa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
stanowiącym własność………………………………………………………………………………dow. osob………………………………….
zam. ………………………………………………………………………………………………………………..a właścicielem suki
rasy …………………………………………………….nr. rod. ……………………………………….nr. rej. ……………………………………..
tytuły, nazwa suki ………………………………………………………………………………………………………………………………………
stanowiącej własność………………………………………………………………………………dow. osob………………………………….
zam. …………………………………………………………………………………………………………………….na poniższych warunkach
1.
? obie strony stwierdzają, że w/w suka została pokryta przez w/w psa w dniu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ? ekwiwalentem za krycie jest
….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(w przypadku należności za krycie w postaci szczenięcia należy podać, kiedy nastąpi wybór i kto tego dokona,
kto ma pierwszeństwo wyboru oraz dokładny termin odbioru szczenięcia)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
odbiór należności za krycie ustalonej w wysokości ……………………………………………słownie……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..płatnej w dniu krycia
potwierdzam własnoręcznym podpisem
…………………………………………………………………….
2.
– właściciel suki jest obowiązany zawiadomić właściciela psa w ciągu 3 dni po porodzie o
urodzeniu się szczeniąt lub w terminie tygodnia po planowanym terminie porodu o braku szczeniąt.
3.
– w razie nieuiszczenia opłaty za krycie wyrażam zgodę na podanie do powszechnej informacji
poprzez opublikowanie na portalu Klubu Nowofundlanda moich danych osobowych
4.
– umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
5.
– *
w razie nieuiszczenia opłaty za krycie, wyrażam zgodę na podanie do powszechnej
informacji, poprzez opublikowanie na portalu Klubu Nowofundlanda, moich danych osobowych
6.
– w sprawach nie określonych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Związku
Kynologicznego w Polsce oraz Kodeksu Cywilnego.
właściciel reproduktora
właściciel suki
………………………………………………
……………………………………………..
Pies 6 (296) 2002
* dodano przez Zarząd Klubu Nowofundlanda dnia 6.02.2010