Umowa Kupna Sprzedaży Psa

……………………………………….. dn. …………………………
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA
Zawarta w dniu dzisiejszym w ……………………………………………….pomiędzy …………………………………………………………………….
dow.osob …………………………………………. zam.. ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..zwanym dalej ? HODOWCĄ/SPRZEDAJĄCYM* a
p. ………………………………………………………………………………………………………………………….dow. osob……………………………………
zam. ………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej NABYWCĄ
została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiotem transakcji jest pies/suka rasy ………………………………………………………………………ur. ………………………………………
nr tatuażu ……………………………… o imieniu …………………………………………………………………………………………………………………..
zwany w dalszej części umowy psem.
1.
Hodowca/Sprzedający* oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu
(protokół do wglądu), odrobaczaniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub
rodowód i Książeczkę
Zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowli*……………………………………
………………………………………………………… i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
2.
Strony ustaliły wartość psa na ………………………….. zł.,
słownie …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
płatne (podać kiedy ew. raty) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Hodowca/Sprzedający* w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za kwotę
określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w terminie …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.
Hodowca/Sprzedający* wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór
całej należności (lub pierwszej raty)* jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w
momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa
lub innych roszczeń z tego tytułu.
5.
Nabywca oświadczenie Hodowcy/Sprzedającego* przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie
zdrowia i kondycji, zobowiązuje się do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZKwP, odpowiedniego żywienia
psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości, a także w przypadku chęci zbycia lub oddania
psa do poinformowania o tym Hodowcy/Sprzedającego*, który ma prawo pierwokupu.
6.
Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi
Nabywca.
7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.
8. Ustalenia dodatkowe ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Hodowca/Sprzedający* Nabywca
……………………………………………….
… …………………………………….
* niepotrzebne skreślić
Pies 6 (296) 2002